AKO ŽLTÝ MELÓN ZARÁBA

Poplatky, ktoré si účtuje Žltý melón za svoje služby sú jednoduché a transparentné. Neplatíte poplatky za využívanie nášho systému, za žiadosť o pôžičku, aukciu, alebo realizáciu Vašej investície. Žiadateľ nám platí poplatok až za poskytnutie pôžičky, investor za následnú správu investície, a to len zo skutočne zaplatených splátok. Neúčtujeme Vám žiadne skryté poplatky a zmluvy neobsahujú žiadne ďalšie dodatočné náklady.

POPLATOK LEN Z ÚSPEŠNÝCH PÔŽIČIEK A INVESTÍCIÍ

Žltý melón si za svoje služby účtuje poplatok len z realizovaných pôžičiek a investícií.

Čo pre Vás za to Žltý melón robí? Čítajte viac v časti Čo pre Vás Žltý melón zabezpečuje.

Platný sadzobník poplatkov

Poplatky Investora

Správa investície - Štandardná / CashFree
(počítané z uhradenej mesačnej splátky pôžičky)
1,00 % / 0,33 %
(minimálne 0,01 €)
Postúpenie (predaj) pohľadávky inému investorovi
(počítané z výšky predanej pohľadávky)
1,50 %
(minimálne 0,01 €)

Poplatky Dlžníka

Poplatky pri pôžičke
Poskytnutie pôžičky - Štandardná
(počítaný z výšky pôžičky)
AA 2,90% A 3,50% B 3,90%
C 4,50% D 4,90% D- 5,50%
HR 6,00%
(minimálne 30,00 €)
Poskytnutie pôžičky - CashFree Bývanie, CashFree Hypo a CashFree Parking
(počítaný z výšky pôžičky)
3,5 %
(minimálne 30,00 €)
Poskytnutie pôžičky - CashFree Nákup
(počítaný z výšky pôžičky)
0,0 % - 2,0%
podľa prílohy Sadzobníka poplatkov
Predčasné splatenie - do 12 mesiacov pred splatnosťou pôžičky 0,50 % z predčasne splatenej istiny
Predčasné splatenie – viac ako 12 mesiacov pred splatnosťou pôžičky 3,00 % z predčasne splatenej istiny
Sankčné poplatky – v prípade omeškania so splácaním pôžičky
Omeškaná splátka pôžičky 10,00 €
Zaslanie emailovej upomienky * 3,00 €
Zaslanie sms upomienky ** 3,00 €
Telefonická upomienka 5,00 €
Zaslanie písomnej výzvy poštou 25,00 €
Odovzdanie inkasnej spoločnosti na vymáhanie 15,00 % z dlžnej sumy v omeškaní

Všeobecné poplatky

Vyžiadaný výber z Virtuálneho účtu
(prevod na Individuálny bankový účet Používateľa)
0,20 €
Všetky poplatky sú vrátane DPH.
Tento Sadzobník poplatkov je platný a účinný od 30.5.2016

* Netýka sa pripomienky prvej splátky v omeškaní.
** Netýka sa pripomienky prvej splátky v omeškaní.