Najčastejšie kladené otázky

Nie je Vám niečo jasné ohľadne fungovania Žltého melóna, pozrite sa na najčastejšie kladené otázky.

Investovanie Zobraziť všetko


 • Kto môže na Žltom melóne investovať?

  Prostredníctvom Žltého melónu môžu investovať občania SEPA (Single Euro Payments Area) krajín, starší ako 18 rokov a plne spôsobilý na právne úkony.

  Medzi SEPA krajiny patria všetky krajiny EU (Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska, Španielsko, Švédsko, Taliansko) a ďalšie krajiny - Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švajčiarsko a Monako.

 • Ako môžem investovať svoje peniaze?

  Vaše investície realizujte ponukami na financovanie konkrétnych žiadostí o pôžičku, ktoré si na na našej stránke vyberiete. Pri ponuke vždy uvediete jej výšku a akú sadzbu ste žiadateľovi ochotný/á ponúknuť. Ak žiadateľ Vašu ponuku akceptuje, tá sa skombinuje s ponukami iných investorov a žiadateľovi je poskytnutá pôžička. Vždy Vám bude počítaný ten úrok, ktorý ste vo Vašej ponuke uviedli. Pri zadanej ponuke počas prebiehajúceho financovania máte zároveň možnosť ponuku zvýšiť a / alebo znížiť sadzbu pôvodnej ponuky.

  Na investovanie tiež môžte využiť funkcionalitu autoinvestu, ktorý na základe Vami zvolených kritérií, automaticky uskutoční investičné ponuky.  Pred vykonaním investície musíte byť na Žltom melóne zaregistrovaný/á a mať nadotovaný Váš Žltý melón účet (minimálne v sume uskutočňovanej ponuky na financovanie pôžičky). Celý proces registrácie a vykonania investície je rýchly a jednoduchý. Viac o ňom sa dozviete v časti Ako funguje proces investovania.

 • Koľko môžem na Žltom melóne investovať?

  Minimálna výška jednej investície je 25 €. Maximálny limit pre Vašu celkovú investíciu (výšku Vášho investičného portfólia) nie je určený. Pre Vašu bezpečnosť je však možné investovať maximálne 250 € do jednej pôžičky (pre stálych investorov v rámci nášho Vernostného programu je tento limit zvýšený).

  Vašu investíciu odporúčame dostatočne diverzifikovať. O diverzifikácii sa môžete dozvedieť viac v časti Diverzifikácia investícií.

 • Aké výnosy môžem očakávať?

  Žltý melón pre každú Žiadosť o pôžičku odporučí férovú úrokovú sadzbu. Sadzba sa určuje na základe detailnej znalosti štandardných podmienok na trhu pôžičiek tak, aby jej úroveň bola spravodlivá pre všetky strany a je ďalej prispôsobovaná výsledkom komplexného hodnotenia žiadateľa a zvýšená o rizikovú prirážku. Riziková prirážka sa určuje podľa rizikovej triedy žiadateľa a pri dostatočnej diverzifikácii by mala absorbovať potenciálne výpadky splátok (default) niektorých dlžníkov v danej ratingovej skupine.

  Platí, že Žltým melónom odporúčané úrokové sadzby nie sú pre Vás záväzné. Presnú sadzbu, ktorá zodpovedá Vašim investičným očakávaniam, a za ktorú chcete žiadateľovi požičať, si určujete len Vy!

  Celkový výnos portfólia za celé obdobie fungovania Žltého melónu je viac ako 8% p.a. Aktuálne výsledky výnosnosti nájdete na našej stránke v časti Štatistiky.

 • Ako sa mám rozhodovať pri určení úrokových sadzieb, za ktoré chcem požičať?

  Všetko závisí od Vašej predstavy, za koľko ste ochotný/á požičať Vaše peniaze a od Vašej investičnej stratégie. Ako pomôcka na správne určenie úrokovej sadzby Vám slúži nami odporúčaná úroková sadzba na financovanie danej pôžičky. Dôležité je aj pozrieť sa na ponuky iných investorov na financovanie tejto pôžičky. Majte na pamäti, že keď je pôžička dostatočne naplnená ponukami investorov, ponuky s nižšími úrokovými sadzbami majú prednosť. Samozrejme v prípade, ak bola Vaša ponuka vyradená ponukami iných investorov s nižšími úrokovými sadzbami, môžete Vašu ponuku zopakovať, musíte však ponúknuť lepšiu úrokovú sadzbu.

  Pri zadanej ponuke počas prebiehajúceho financovania máte zároveň možnosť ponuku zvýšiť a / alebo znížiť sadzbu pôvodnej ponuky.

 • Ako si vyhodnotím kreditné riziko žiadateľa?

  Pri žiadostiach o pôžičku uvádzame všetky dôležité informácie o žiadateľovi, jeho príjmoch a výdavkoch a jeho rizikovej triede. Žiadateľov sa tiež môžete pýtať dodatočné otázky.

  Každý žiadateľ o pôžičku na Žltom melóne prechádza procesom komplexného hodnotenia žiadateľa, v ktorom overujeme jeho kredibilitu a schopnosť splácať svoje záväzky. Len ľudia s jasným zázemím a vysokou pravdepodobnosťou dôsledného splácania svojich pôžičiek si môžu prostredníctvom Žltého melónu požičať. Žiadatelia, ktorí neprejdú minimálnym skóringom, prípadne majú negatívnu úverovú históriu, alebo nebudú spĺňať všetky požadované kritériá pre spôsobilého dlžníka, nebudú môcť získať pôžičku.

  Žiadateľovi o pôžičku, ktorý pozitívne prejde hodnotením sa prideľuje riziková trieda: AA, A, B, C, D, D- a HR.

  AA predstavuje najmenej rizikovú triedu klientov s veľmi vysokým predpokladom splácania svojich záväzkov. Trieda HR je priradená najviac rizikovým žiadateľom. Na Žltom melóne je aj trieda HR dostatočná a aj pri týchto žiadateľoch je jasná pravdepodobnosť riadneho splácania pôžičky. V opačnom prípade, by totiž žiadatelia našim úverovým hodnotením neprešli.


  Priradenie rizikovej triedy je významný prvok, ktorý Vám pomôže pri rozhodovaní ktorí žiadatelia najlepšie vyhovujú vašej investičnej stratégii a rizikovému investičnému profilu. Riziková trieda je tiež určujúci prvok pre správne určenie úrokovej sadzby pre pôžičku. Žltý melón v závislosti od rizikovej triedy odporúča úrokovú sadzbu. Presnú sadzbu určujete vy vo Vašej ponuke na financovanie pôžičky.

 • Ako mám analyzovať a vybrať zo žiadostí o pôžičky?

  Všetci žiadatelia o pôžičku musia prejsť úverovým hodnotením a musia mať jasné predpoklady riadneho splácania svojich záväzkov. Dôležité je vybrať žiadosti, ktoré najlepšie vyhovujú Vášmu investičnému profilu, stratégii a preferenciám k riziku a výnosnosti. Pri žiadateľoch s ratingom AA alebo A je veľmi nízke riziko výpadku splátok pôžičky, pri skupine D, D- a HR je síce riziko vyššie, ale aj výnosy Vašej investície môžu byť oveľa vyššie. Riziková trieda B a C predstavuje vyváženú voľbu medzi výškou rizika a výnosom.

  Nezabúdajte: Na Žltom melóne je aj trieda HR dostatočná; aj tu je veľká pravdepodobnosť riadneho splácania pôžičky. V opačnom prípade by totiž žiadatelia našim hodnotením neprešli.

  Najdôležitejšie pravidlo, ktoré by ste mali dodržiavať na Žltom melóne, bez ohľadu na Váš investičný profil, je dostatočná diverzifikácia Vašej investície medzi väčšie množstvo pôžičiek. O diverzifikácii sa môžete dozvedieť viac v časti Diverzifikácia investícií.

 • Ako Žltý melón zabezpečuje, že sa mi vrátia moje investované peniaze?

  Žltý melón nezabezpečuje Vašu investíciu. Ponúkame Vám dostatok informácii o žiadateľovi a jeho žiadosti, aby ste mohli urobiť Vaše kvalifikované rozhodnutie o investícii. Aj v tomto prípade platí, že najlepšia prevencia výpadkov je dostatočná diverzifikácia Vašej investície.

  Zároveň platí, pre všetkých ľudí, ktorí investujú, alebo si požičiavajú na Žltom melóne, je dôležité, aby celý systém bol bezpečný a poskytoval tie najlepšie podmienky. Bez toho by fungovanie Žltého melóna stratilo svoj zmysel.

  Návratnosť peňazí investorov je u nás na prvom mieste!

  Viac sa dozviete v časti Bezpečnosť investícií.

 • Uvidia žiadatelia a iní užívatelia moje osobné údaje?

  V systéme vystupujete anonymne, pod menom používateľa (Nick name). Vaše osobné údaje sú v bezpečí. V systéme nie sú zverejnené žiadne osobné údaje investorov.

 • Viem, kto sú moji dlžníci?

  Z bezpečnostných dôvodov Vám pri žiadostiach neposkytneme meno ani presné kontaktné údaje žiadateľa. Uvádzame však všetky dôležité informácie o ňom, jeho príjmoch a výdavkoch a jeho rizikovej triede tak, aby ste danú žiadosť mohli dostatočne ohodnotiť. Žiadateľom tiež môžete položiť dodatočné otázky.

  Presné údaje dlžníka Vám sprístupníme až vtedy, ak by sa dlžník dostal do omeškania so splátkami, jeho pôžička bola zosplatnená a začal by sa proces jej právneho vymáhania.

 • Ako je zabezpečená moja investícia?

  Záujemcovia o pôžičku majú možnosť získať prostredníctvom portálu Žltý melón spotrebné pôžičky do výšky 10.000 €. Spotrebné pôžičky sú bankami alebo nebankovými spoločnosťami bežne poskytované bez zabezpečenia nehnuteľnosťami alebo hnuteľnými vecami. Keďže na Žltom melóne vyhrávajú obe strany, nie je od dlžníka požadované nič navyše, avšak prísne skúmame jeho schopnosť pôžičku splatiť. Pôžička je poskytnutá na základe právnej dokumentácie pripravenej advokátskou kanceláriou s dlhoročnými skúsenosťami v tejto oblasti. Zároveň zamestnaný dlžník podpisuje Dohodu o zrážkach zo mzdy. V prípade, že by dlžník predsa len pôžičku nesplácal, aktívne vymáhame vrátenie dlžnej sumy aj v konaní pred rozhodcovským súdom. V následnej exekúcii je potom postihnuteľný majetok dlžníka, z ktorého by sa pôžička splatila, vrátane sankčných poplatkov a penále za spôsobené komplikácie.

 • Aké zmluvy podpisuje investor?

  Popri akceptácii Všeobecných zmluvných podmienok portálu Žltý melón podpisuje investor len Rámcovú zmluvu o spolupráci, ktorá zabezpečuje právny rámec pre všetky jeho pôžičky vykonané cez Žltý melón.

 • Požičiavam všetky peniaze len jednej osobe?

  Nie, Žltý melón predpokladá dostatočnú diverzifikáciu Vašej investície medzi väčšie množstvo dlžníkov. Odporúčame, aby ste svoju investíciu rozložili medzi minimálne 30 žiadateľov. Investujte skôr menšie sumy, medzi rôznych dlžníkov vzhľadom na ich vek, pohlavie, kraj, príjmovú skupinu a rizikovú triedu. Viac sa môžete dozvedieť v časti Tvorba portfólia.

 • Čo sa stane, ak sa dlžník omešká so splátkou pôžičky?

  Žltý melón aktívne monitoruje každého dlžníka a identifikuje už prvé príznaky potenciálnych výpadkov splátok a potenciálnej problémovej pôžičky. Náš systém vymáhania pohľadávok pozostáva z dvoch častí, tzv. soft collection a hard collection. Pri procese vymáhania používame postupy zodpovedajúce štandardom bánk a finančných inštitúcií na trhu. Oproti týmto inštitúciám má však Žltý melón výhodu. Naše portfólio nie je obrovské, a tak sme schopní pristupovať ku každej problematickej pôžičke individuálne so zreteľom na investora, aby sme pre neho získali čo najviac jeho peňazí od dlžníka. Viac sa môžete dozvedieť v časti Vymáhanie nesplácaných pôžičiek.

 • Môžem vymáhať nesplatenú pôžičku i sám?

  Áno. Žltý melón má systém vymáhania pohľadávok, na ktorom spolupracuje s renomovanou právnou kanceláriou špecializujúcou sa na túto činnosť. Ak by ste napriek tomu preferovali riešiť tento problém samostatne, poskytneme Vám na to všetky právne podklady vrátane identity dlžníka.

 • Ako odhadnúť podiel nesplatených pôžičiek?

  Žltý melón sleduje výkonnosť jednotlivých rizikových skupín klientov a ich pôžičiek. Sledujeme vývoj splatnosti pôžičiek v skupine, vývoj omeškaní a defaultov. Na základe aktívneho monitoringu aktualizujeme naše predikcie na výpadkovosť jednotlivých ratingových tried, ako aj dopad na rizikové prirážky k pôžičkám a prispôsobujeme tomu odporúčané úrokové sadzby.

  Aktuálnu výkonnosť portfólia nájdete na našej webovej stránke v časti Štatistiky.

 • Platím za investovanie poplatok?

  Jediný štandardný poplatok, ktorý znáša investor je mesačný poplatok za správu jeho investícií. Poplatok predstavuje 1 % z mesačných splátok inkasovaných od dlžníkov a strháva sa automaticky z prijatých platieb. Zároveň však platí, že Žltému melónu záleží na návratnosti Vašich investícií. Z tohto dôvodu sa mesačný poplatok za správu investícií neinkasuje z pôžičiek, pri ktorých dlžník nesplatil svoju splátku, resp. splatil len jej časť. Poplatok sa vzťahuje len za rozinvestované peniaze.

 • Kde sú uložené moje peniaze, kým nie sú investované v pôžičkách?

  Peniaze, ktoré prevediete na Váš Žltý melón účet, sú uložené v banke na samostatnom klientskom účte až do momentu ich poskytnutia dlžníkom. Nie sú to peniaze spoločnosti iService, a.s.. Tieto prostriedky sú uložené v banke na samostatnom účte odčlenenom od iných bankových účtov spoločnosti. Tieto prostriedky zároveň podliehajú bankovej ochranne vkladov (podľa zákona č. 118/1996 Z.b. o ochrane vkladov v platom znení) a patria jedine a výlučne investorom.

 • Ako funguje financovanie pôžičiek - aukcia?

  Žiadateľovi, ktorý prešiel skóringom a verifikáciou, spustíme aukciu na financovanie pôžičky. Na Žltom melóne existujú dva druhy aukcií - Štandardná aukcia a Istá investícia.

  Každá štandardná aukcia má priradenú odporúčanú úrokovú sadzbu, ktorá zodpovedá rizikovému profilu žiadateľa. Do aukcie investujete sumu v minimálnej výške 25 EUR a maximálne 250 EUR za sadzbu, ktorú si sami určíte. Táto sadzba môže byť nižšia aj vyššia ako odporúčaná sadzba. Po naplnení celej výšky aukcie, ktorá trvá maximálne 14 dní, sa doba trvania aukcie skráti na 24 hodín, počas ktorých je stále možné do nej investovať. Systém vždy automaticky vyradí ponuky s najvyššou sadzbou a nahradí ich ponukami s nižšou sadzbou. Ak by bola Vaša sadzba vyradená, máte možnosť zadať novú ponuku s nižšou sadzbou. 

  Počas financovania sa môžete žiadateľa pýtať dodatočné otázky (v detaile Vašej pôžičky) a urobiť si o ňom ešte lepší obraz, resp. dozvedieť sa informácie, ktoré nie sú uvedené v detaile žiadosti. Keď je pôžička naplnená na 100 %, žiadateľ môže financovanie predčasne ukončiť a akceptovať získané podmienky, alebo v ňom bude pokračovať a čakať na ponuky ďalších investorov. 

  Žiadateľ môže aukciu ukončiť i predčasne a akceptovať doterajšiu výšku a získané podmienky, aj keď nemá získaných 100 % očakávanej pôžičky. Podmienkou je, aby získaná pôžička dosiahla výšku minimálne 500 €.

  Po ukončení času trvania aukcie má žiadateľ možnosť pôžičku akceptovať, ak súhlasí so získanými podmienkami, alebo ju zamietnuť. Pôžička sa vždy akceptuje ako celok, neodsúhlasujú sa jednotlivé ponuky investorov.

  Aukcia typu Istá investícia sa používa pri úverových produktoch, pri ktorých Žltý melón stanoví pevnú úrokovú sadzbu. Ide hlavne o interné a externé refinancovanie a CashFree produkty. Vy sa tak môžete rozhodnúť, či je pre Vás táto investícia za daných podmienok atraktívna alebo nie. V prípade realizácie investičnej ponuky máte však istotu, že Vaša ponuka nebude vyradená ponukou iného investora, nakoľko financovanie sa po dosiahnutí 100% za preferovanú sadzbu automaticky ukončuje. 

  Pokiaľ zadáte ponuku do aukcie, je možné počas jej trvania financovania ju ešte upraviť a to tak, že môžete zvýšiť jej celkovú hodnotu, a / alebo znížiť úrokovú sadzbu, ktorú ste zadali.

 • Čo sú High Risk pôžičky?

  High-Risk je najviac riziková trieda pôžičiek na Žltom melóne. Žiadatelia s ratingom HR nesplnili všetky potrebné prísne kritériá aby získali štandardnú pôžičku na Žltom melóne. Zároveň však, i žiadatelia pri HR pôžičkách musia spĺňať mnohé hodnotiace kritériá na získanie pôžičky a musí byť u nich reálny predpoklad riadneho splácania pôžičky.

  Pre vyššiu rizikovosť odporúčame investície do HR pôžičiek len skúseným investorom, ktorí sú si, napriek vyšším možným výnosom, dostatočne vedomí i vyššieho rizika spojeného s ich investíciou. Do HR aukcií môže zadať ponuku len investor, ktorý na Žltom melóne už investoval viac ako 1.000 EUR. Maximálna výška HR pôžičky je 5.000 EUR (samozrejme, maximálna výška je zároveň individuálne prispôsobená možnostiam žiadateľa pôžičku splácať). Maximálna úroková sadzba investora nesmie presiahnuť 3-násobok odporúčanej sadzby žiadosti.

  Počas trvania aukcie môže investor svoju ponuku i zrušiť, resp. ľubovoľne upraviť. Žiadateľ nemusí automaticky akceptovať všetky vyhrávajúce ponuky na financovanie svojej pôžičky. Žiadateľ má možnosť akceptovať ponuky len do určitej výšky úrokovej sadzby aj s tým, že nenačerpá celú požadovanú pôžičku.

 • Ako funguje automatické investovanie?

  V prípade ak nechcete zadávať investičné ponuky na individuálnej báze, môžete využiť našu unikátnu funkciu autoinvest, ktorá bude robiť investičné ponuky za Vás a navyše Vám optimalizuje investičný výnos. V rámci nastavenia si zvolíte buď štandardnú investičnú stratégiu, alebo si definujete Vašu vlastnú a určíte si detailné podmienky, do ktorých žiadostí zadávať ponuky a s akými očakávaniami na výnos.  Tiež si určíte sumy a zostatky, za ktorých má autoinvest vykonať Vaše ponuky. Autoinvest navyše obsahuje jedinečnú funkcionalitu optimalizácie výnosov, keď zadáva ponuky za maximálnu úrokovú sadzbu, ktorú vie pri pôžičke dosiahnuť. Tým sa dosiahne, že neprídete o žiadne možné výnosy.

  Autoinvest môžete používať samostatne, alebo ako doplnok k manuálnemu zadávaniu investičných ponúk. 

 • Môžem svoju investíciu ukončiť aj skôr ako je pôžička splatná?

  Áno, v prípade že potrebujete inkasovať peniaze vložené do Vašej investície skôr ako je pôžička splatná, môžte celú Vašu investíciu predať na Sekundárnom trhu pôžičiek inému investorovi. Určíte si za koľko by ste ju chceli predať a s novým investorom si dohodnete presné podmienky.

 • Ako funguje Sekundárny trh pôžičiek?

  Cez Sekundárny trh pôžičiek, môže ktorýkoľvek investor predať akúkoľvek svoju pôžičku zrealizovanú cez Žltý melón. Iný investor, ktorý má záujem kúpiť túto existujúcu pôžičku, môže takto realizovať svoju investíciu.

  Pri ponuke na trhu určí pôvodný investor sumu, za ktorú pohľadávku okamžite predá. Ponuka je na trhu na neobmedzený čas, pôvodný investor ju však vie kedykoľvek zrušiť. Investícia sa dá kúpiť len ako celok. Nový investor zadáva ponuku na kúpu danej pôžičky. Ak zadá sumu, ktorú požaduje pôvodný investor, pôžička sa ihneď prevedie. Môže ale zadať i nižšiu ponuku pri ktorej zadá čas jej platnosti. Je potom na rozhodnutí pôvodného investora, či danú ponuku akceptuje alebo nie.

  Cena pôžičky sa určuje ako diskont / prémia k aktuálnemu zostatku istiny. Ak by medzičasom prebehla splátka pôžičky, ide na účet investorovi, ktorý je v čase splátky jej vlastníkom. V tomto prípade sa aukcia na sekundárnom trhu tiež zruší, keďže dôjde k zmene úvodných podmienok.

 • Ako inkasujem mesačné splátky svojej investície?

  Keď dlžník zrealizuje mesačnú splátku pôžičky, časť splátky pripadajúca na Vašu investíciu (vrátane úroku) sa pripíše na Váš účet na Žltom melóne. Tieto peniaze môžete reinvestovať do ďalších pôžičiek iným dlžníkom, alebo si ich previesť na Váš bankový účet.

 • Môžem si vybrať peniaze zo splátok?

  Samozrejme, všetky peniaze neviazané v pôžičkách (alebo ponukách, ktoré ešte nie sú akceptované alebo sú zamietnuté dlžníkom), vrátane inkasovaných mesačných splátok, si môžete kedykoľvek previesť späť na Váš bankový účet.

 • Môžem reinvestovať peniaze zo splátok?

  Je to odporúčaný spôsob využitia Vašich peňazí. Peniaze zo splátok si môžete samozrejme kedykoľvek previesť na Váš bankový účet. Ak ich reinvestujete do nových pôžičiek, Vaše peniaze budú i naďalej na Žltom melóne zarábať.

 • Ako sa zdaňuje príjem získaný z pôžičiek na Žltom melóne?

  Na Žltom melóne dosahuje investor úrok z pôžičky, ktorý je predmetom daňového zákona a podlieha zdaneniu v zmysle jeho ustanovení. Žltý melón za investorov neuhrádza dane vyplývajúce z ich výnosov dosiahnutých investovaním do pôžičiek realizovaných cez tento systém. Je preto na každom investorovi, aby si túto zákonnú povinnosť splnil. Ako pri daňovej povinnosti postupovať sa dozviete v časti Dane a odvody.

 • Ako sa počíta čistý mesačný výnos, čistá úroková sadzba a risk vintages?

  Čistý mesačný výnos investora

  Výpočet čistého mesačného výnosu investora je založený na skutočne prijatých platbách, ktoré investor získa na svoj účet a ktoré sú zároveň znížené o poplatky za správu investícií. Čistá výnosnosť zohľadňuje splátky, ktoré sú v omeškaní a počíta presnú čistú výnosnosť investičného portfólia v danom čase. Z prijatých súm sú tiež odpočítané prípadne defaultné pôžičky, ktoré sa nepodarilo vymôcť a to v sume celkovej nesplatenej istiny.

  Čistý mesačný výnos investora reflektuje len skutočne získané platby k danému dátumu a nevychádza zo žiadnych projekcií výnosu. Z tohto dôvodu je to presnejšie meranie skutočného výnosu investora, ako by bol pohľad zameraný len na úrokové sadzby investorom poskytnutých pôžičiek.

  Výpočet vychádza z nasledovného vzorca:


  Použitím tohto výpočtu sme schopní prezentovať výnosnosť celého portfólia pôžičiek, bez ohľadu na to, že majú rôznu splatnosť, začiatok, alebo úrokovú sadzbu. Výsledná výnosnosť je počítaná na ročnú bázu (p.a.).

  Treba upozorniť, že tento výpočet zohladňuje zosplatené pôžičky tak, že ich istina naďalej navyšuje pohľadávku, ale príjem zo splátok ju neznižuje. Teda celková výnosnosť postupne klesá. Zosplatené pôžičky, teda nie sú celé odpísané, lebo pri nich prebieha vymáhanie a inkaso platieb vymáhanej pohľadávky.

  Čistý výnos investora sa počíta vždy po ukončení kalendárneho mesiaca a uvádza čistú výnosnosť za predchádzajúci mesiac.


  Vývoj defaultov podľa rokov, kedy boli pôžičky poskytnuté, takzvané Risk Vintages (na štatistickej stránke)

  Risk Vintages sú štandardný nástroj na porovnanie vývoja kvality úverového portfólia v rámci risk manažmentu. Graf zobrazuje, ako sa vyvíjal pomer problémových pôžičiek oproti tým riadne splácaným podľa mesiacov nasledujúcich od ich poskytnutia. Užívateľ má tak prehľad, aký podiel defaultu dosiahli pôžičky v rovnakom časovom horizonte od poskytnutia, ale pre časovo odlíšené portfóliá (čiže roky kedy boli poskytnuté).

  Čistá úroková sadzba po zohľadnení defaultu (dva grafy o výnosnosti na stránke štatistík)

  Hodnoty pre výpočet Čistej úrokovej sadzby sú počítané cez takzvanú zníženú splátku. Tá je spočítaná ako mesačná splátka z objemu celého portfólia, ktorú tvorí splatná istina, riadny a sankčný úrok a poplatky. Nesplácané úvery, tj dlžná istina a úrok, vstupuje do výpočtu len pomerne na základe výsledkov aktuálnej úspešnosti vymáhania. Následne pre takto dosiahnutú hodnotu znížených splátok je podľa doby splatnosti a sumy pôvodnej istiny vypočítaný aktuálny skutočný úrok (čiže výnos), ktorý celé portfólio dosahuje. Daný výpočet je pre účely štatistík urobený pre celé portfólio, ako aj rozdelený podľa ratingových tried. Táto hodnota teda predstavuje skutočný aktuálny výnos, vrátane reálnej dosahovanej úspešnosti vymáhania, ktorý môžete dosiahnuť.

 • Čo je notifikačné centrum?

  Na Žltom melóne máte  k dispozícii funkcionalitu Notifikačného centra s unikátnymi vlastnosťami.

  Vstup do Notifikačného centra nájdete v hornej lište užívateľského účtu, kde pribudlo nové tlačidlo „Nástenka“. Hlavnou funkcionalitou Notifikačného centra je Nástenka, na ktorú budete dostávať všetky správy a upozornenia ohľadne Vášho využívania Žltého melóna. Ide o  správy, ktoré  dostávate emailom,  rozšírené o   nové notifikácie, ktoré Vám pomôžu pri plnohodnotnom využívaní systému. Správy sú rozdelené do viacerých kategórií podľa toho, čoho sa týkajú. Zoznam kategórií nájdete aj na ľavej strane obrazovky. Ak na niektorú sekciu kliknete, zobrazia sa Vám správy len z nej. Správy tiež môžete označovať ako prečítané buď v detaile každej správy, alebo hromadne v tabuľke zoznamu kategórií.

 • Ako môžem nasledovať iného užívateľa, čo o jeho aktivitách uvidím a môžem zablokovať ak nechcem, aby ma niekto nasledoval?

  V rámci Notifikačného centra na Žltom melóne môžete „nasledovať“ iných investorov. Znamená to, že do notifikácií dostanete správu, keď nasledovaný investor zadá investičnú ponuku, otázku, ponuku na predaj na sekundárnom trhu, príspevok na fóre, alebo sa mu zvýši investičný limit či si zadá autoinvest. Nasledovať investora môžete priamo v okne jeho verejného profilu, ktoré sa zobrazuje po prejdením myši nad užívateľským menom v aukciách alebo na diskusnom fóre, alebo si ho v Notifikačnom centre vyhľadáte podľa mena užívateľa. Informácia o tom, že Vás niekto nasleduje sa Vám zobrazí na nástenke v správach, a tiež v prehľade investorov, ktorí Vás nasledujú. Ak si neželáte, aby Vás niektorý investor nasledoval, môžete ho jednoducho zablokovať.

  V tejto súvislosti tiež máte možnosť poslať všetkým investorom, ktorí Vás nasledujú krátku správu. Správa, ktorú môžete napísať v časti nad Nástenkou, sa po odoslaní zobrazí všetkým investorom, ktorí Vás nasledujú v rámci ich správ na Nástenke.

 • Môžem si nastaviť, ktoré emailové správy chcem dostávať?

  Áno, pri väčšine emailových správ máte možnosť si zvoliť, či tieto typy emailov chcete dostávať alebo Vám stačia notifikácie, ktoré sa Vám zobrazia na Nástenke v rámci Notifikačného centra.

  Nastavenie emailov nájdete v časti Profil užívateľa.