Odporúčanie pre zdaňovanie príjmov

Žltý melón neuhrádza za investorov dane vyplývajúce z ich výnosov dosiahnutých investovaním do pôžičiek realizovaných cez tento systém. Je preto na každom investorovi, aby si túto zákonnú povinnosť splnil.

Zdaňovanie príjmov v Slovenskej republike upravuje Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový zákon“). Na Žltom melóne dosahuje Investor úrok z pôžičky, ktorý je predmetom daňového zákona a podlieha zdaneniu v zmysle jeho ustanovení.

Zdaňovanie daňovníka (fyzickej osoby) s neobmedzenou daňovou povinnosťou – Rezidenta

Rezidentom je každá fyzická osoba, ktorá má na území Slovenskej republiky trvalý pobyt, alebo sa tu obvykle zdržiava. Fyzická osoba sa obvykle zdržiava na území SR vtedy, ak nemá na území SR trvalý pobyt, ale zdržiava sa tu aspoň 183 dní v príslušnom kalendárnom roku, a to súvislo alebo v niekoľkých obdobiach, pričom do tohto obdobia sa započítava každý, aj začatý deň pobytu.

Na Žltom melóne dosahuje Investor úrok z pôžičky, ktorý je v zmysle daňového zákona účinného pre rok 2015 klasifikovaný v prípade Rezidenta ako príjem z kapitálového majetku podľa § 7 ods. 1 písm. c).

Platí, že zdaneniu podlieha kumulatívny súčet všetkých úrokov, ktoré Investor obdržal za kalendárny rok na Žltom melóne.

Súčet všetkých úrokov obdržaných Investorom predstavuje príjem z kapitálového majetku.

Od takto dosiahnutého príjmu Investor ako daňovník nemôže odpočítať žiadny výdavok, okrem nákladu vo výške prislúchajúceho zdravotného odvodu. Nemôže si však odpočítať a ako svoj výdavok uplatniť:

  • žiadny druh poplatku plateného na Žltom melóne,
  • žiadny iný výdavok, ktorý mu vznikol v súvislosti s poskytnutím pôžičky na Žltom melóne (konzultácie, cestovné, poštovné, rôzne kolkové a iné poplatky a pod.),
  • žiadne výdavky, ktoré sú nutné v prípade nesplácania pôžičky (strata z titulu nesplatenia istiny pôžičky, výdavky na vymáhanie istiny pôžičky a pod.).

Príjem, ktorý sa Investorovi zdaňuje, predstavuje teda sumu úrokov, ktorá bola Investorovi v kalendárnom roku vyplatená.

Za vyplatenie sa považuje aj:

  • opätovné poskytnutie týchto úrokov ako istiny ďalšej pôžičky,
  • započítanie úrokov na úhradu záväzkov Investora na Žltom melóne.

Úrok z pôžičky dosiahnutý spolu za kalendárny rok sa započítava do čiastkového základu dane podla § 7 zákona o dani z príjmov.

Je možné uplatniť odpočet na manželku (manžela) pri splnení podmienok daňového zákona na odpočet. Maximálna výška tejto položky v roku 2015 je 3 803,33 €.

Základná schéma zdanenia je nasledujúca

súčet všetkých úrokov z pôžičiek
prislúchajúci odvod na zdravotné poistenie
= čiastkový základ dane (§ 7)

Daň 19% zo základu dane, ktorý nepresiahne sumu 35 022,31 EUR. Zo základu dane, ktorý presiahne sumu 35 022,31 EUR je daň 25 %.

Zdanenie úrokov z pôžičky je povinný vykonať Investor – rezident podaním daňového priznania. Daňové priznanie je povinný podať do 31.03. nasledujúceho roka.

Ak Investor – fyzická osoba nemá iné príjmy okrem úrokov z pôžičiek, alebo všetky príjmy za kalendárny rok spolu s úrokom z pôžičiek nepresiahnu v roku 2015 sumu 1 901,67 €, tak príjem v tejto výške je od dane oslobodený, daňové priznanie sa nepodáva a daň sa neplatí.

Odvod na zdravotné poistenie z príjmov Investora

Odvody na zdravotné poistenie v Slovenskej republike upravuje Zákon č. 580/2004 Z. z. o zdravotnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o ZP“). Ten svoje stanovenia pre určenie vymeriavacieho základu pre platenie zdravotného poistenia opiera o príslušné ustanovenia Zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „daňový zákon“)

Na Žltom melóne dosahuje Investor úrok z pôžičky. Súčet všetkých úrokov nadobudnutých Investorom predstavuje príjem z kapitálového majetku (§ 7 ods. 1 písm. c) daňového zákona), ktorý vstupuje do čiastkového základu dane z príjmov z kapitálového majetku.

Takto vykázaný čiastkový základ dane z kapitálového majetku je vymeriavacím základom pre výpočet odvodov zdravotného poistenia.

Sadzba poistného je 14 % z vymeriavacieho základu. Ak je vymeriavací základ za rok 2015 vyšší ako 49 440 EUR, tak poistné vo výške 14 % sa odvádza maximálne zo sumy 49 440 EUR.

Výpočet a vyúčtovanie odvodov na zdravotné poistenie za 2015 vykoná príslušná zdravotná poisťovňa na základe podaného daňového priznania v roku 2016.

Zdravotná poisťovňa na základe ňou vykonaného ročného zúčtovania oznámi Investorovi výšku odvodu zdravotného poistenia spolu s termínom splatnosti a ostatnými náležitosťami nutnými pre vykonanie úhrady odvodu.

Investor vo vzťahu k zdravotnej poisťovni nemá v priebehu roka z dôvodu poberania úrokov z pôžičky žiadnu oznamovaciu alebo registračnú povinnosť.